Regulamin oraz informacje dla klientów

I. Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów zawieranych z nami jako dostawcą (Interquell GmbH). Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki umów nie znajdują zastosowania.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów .

(2) Z chwilą umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem internetowego systemu koszyka produktów na warunkach podanych w opisie tego artykułu.

(3) Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta za pośrednictwem internetowego systemu koszyka w sposób następujący: Planowane do zakupu towary są zbierane w „koszyku”. Za pomocą odpowiedniego przycisku w panelu nawigacyjnym można wyświetlić „koszyk” i w każdej chwili wprowadzić do niego zmiany. Po przejściu do strony „Kasa” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki jeszcze raz na zakończenie na stronie podsumowującej zostaną wyświetlone wszystkie dane dotyczące zamówienia. Jeżeli jako rodzaj płatności wybiorą Państwo system płatności natychmiastowej (np. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), znajdą się Państwo albo na stronie przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym albo na stronie internetowej oferenta systemu płatności natychmiastowej. W przypadku przekierowania do danego systemu płatności natychmiastowej należy dokonać tam odpowiedniego wyboru lub wprowadzenia swoich danych. Na koniec na stronie internetowej oferenta systemu płatności natychmiastowej lub po powrotnym przekierowaniu do naszego sklepu internetowego wyświetlone zostaną dane zamówienia w formie przeglądu zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość ponownego sprawdzenia informacji podanych w przeglądzie zamówienia, ich zmiany (także poprzez funkcję „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.Wysyłając zamówienie poprzez odpowiedni przycisk ("zamówienie z obowiązkiem zapłaty", "kup" / "kup teraz", "zamówienie z obowiązkiem zapłaty", "zapłać" / "zapłać teraz" lub podobne oznaczenie), oświadczają Państwo o prawnie wiążącym przyjęciu oferty, przez co dochodzi do zawarcia umowy.

(4) Państwa zapytania odnośnie sporządzenia oferty są dla Państwa niewiążące. Przedstawimy Państwu wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. za pomocą wiadomości e-mail), którą mogą Państwo przyjąć w terminie 5 dni.

(5) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 3 Szczególne postanowienia w związku z oferowanymi sposobami płatności

(1) Ocena kondycji finansowej
W przypadku,kiedy spełniamy świadczenie przed otrzymaniem zapłaty, np. w przypadku płatności z odroczonym terminem lub polecenia zapłaty, Państwa dane zostaną przekazane, dla ochrony naszych słusznych interesów, w celu oceny kondycji finansowej na podstawie metod statystycznych i matematycznych do Novalnet AG, Feringastr. 4, 85774 Unterföhring. Zastrzegamy sobie, na podstawie wyników oceny kondycji finansowej, prawo do odmowy udostępnienia metody płatności z odroczonym terminem lub polecenia zapłaty.

(2) Płatność przez SOFORT / Przekaz natychmiastowy
W przypadku wybrania metody płatności Sofort / Przekaz natychmiastowy płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; „SOFORT”). Sofort GmbH jest przedsiębiorstwem należącym do Grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja). Warunkiem korzystania z metody płatności SOFORT jest posiadanie aktywowanego w tym celu konta bankowości internetowej. Podczas procesu płatności w ramach zamówienia muszą się Państwo odpowiednio zidentyfikować i potwierdzić dyspozycję płatniczą względem SOFORT. Państwa konto bankowe zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. Więcej informacji na temat SOFORT można uzyskać pod: https://www.klarna.com/sofort/

(3) Polecenie zapłaty za pośrednictwem Novalnet
W przypadku polecenia zapłaty za pośrednictwem Novalnet, oferowanego w Niemczech i Austrii, roszczenie o zapłatę ceny w formie pobrania należności ze wskazanego w procesie składania zamówienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w podanej instytucji finansowej (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) staje się natychmiast wymagalne. Upoważniają Państwo Novalnet AG odwołalnie do pobrania powstałych w związku z dokonaniem zakupu należności w formie polecenia zapłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Jeżeli na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym nie ma wystarczających środków, instytucja finansowa prowadząca rachunek nie ma obowiązku pobrania należności. Nie dokonuje się częściowego pobrania płatności. Podając rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy potwierdzają Państwo, że są Państwo upoważnieni do pobrania należności z danego rachunku. Odrzucenie polecenia zapłaty wiąże się dla nas i dla Novalnet AG z dużym wysiłkiem i kosztami. W przypadku odrzucenia polecenia zapłaty (z powodu niewystarczających środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, z powodu wygaśnięcia umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, sprzeciwu właściciela konta lub wskutek przekazania błędnych danych) są Państwo zobowiązani do poniesienia opłaty w wysokości EUR 7,50 za każde odrzucone polecenie zapłaty. Mają Państwo możliwość przedstawienia dowodu na to, że w związku z odrzuceniem polecenia zapłaty powstały mniejsze koszty lub, że nie powstały żadne koszty. Dalej idące roszczenia pozostają zastrzeżone. W związku z wysiłkiem i kosztami odrzucenia polecenia zapłaty, a także w celu uniknięcia opłat manipulacyjnych prosimy Państwa, aby w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrotu lub reklamacji nie odwoływali Państwo polecenia zapłaty. W tym wypadku zwrot płatności następuje po konsultacji z Państwem w drodze przelewu odpowiedniej kwoty lub noty uznaniowej.

(4) Płatność z odroczonym terminem za pośrednictwem Novalnet
W przypadku płatności z odroczonym terminem są Państwo zobowiązani do uregulowania należności naszemu zewnętrznemu partnerowi Novalnet AG najpóźniej w podanym na fakturze dniu kalendarzowym. W tym wypadku mogą Państwo dokonywać płatności w celu spełnienia świadczenia tylko do Novalnet AG. Także w przypadku płatności z odroczonym terminem za pośrednictwem Novalnet AG pozostajemy odpowiedzialni w przypadku ogólnych zapytań klientów np. odnośnie towarów, terminu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i zwrotów towaru w związku z odstąpieniem od umowy lub not uznaniowych. Z tej metody płatności mogą korzystać tylko klienci z Niemiec. Novalnet AG sprawdza i ocenia Państwa dane i dokonuje w uzasadnionych wypadkach wymiany danych z innymi przedsiębiorcami i wywiadowniami gospodarczymi (ocena kondycji finansowej). Jeżeli wypłacalność nie jest zagwarantowana, Novalnet AG może odmówić Państwu skorzystania z płatności z odroczonym terminem i wskaże alternatywne sposoby płatności.

(5) Polecenie zapłaty SEPA
W przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA, upoważniają nas Państwo poprzez wydanie odpowiedniego mandatu SEPA do pobrania kwoty faktury z określonego konta.Pobranie płatności następuje w terminie 13 dni od zawarcia umowy. Termin udzielenia informacji o planowanym obciążeniu rachunku płatniczego (prenotyfikacja) został skrócony do 5 dni przed datą wymagalności. Zobowiązują się Państwo do zabezpieczenia na rachunku środków niezbędnych do pokrycia należności w terminie wymagalności. W przypadku odrzucenia polecenia zapłaty z Państwa winy, są Państwo zobowiązani do poniesienia powstałych w związku z tym opłat bankowych.

§ 4 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności

(1) Prawo zatrzymania przysługuje Państwu tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

(3) Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, znajdują dodatkowo zastosowanie poniższe postanowienia:

a) Zachowujemy prawo własności do towaru do momentu uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących transakcji pomiędzy stronami. Przed przeniesieniem prawa własności zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przewłaszczenie na zabezpieczenie.

b) Mogą Państwo sprzedać towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W takim wypadku jednak, na mocy niniejszej mowy cedujecie na nas Państwo wszelkie roszczenia przysługujące Państwu z tytułu dalszej sprzedaży towaru, zaś my tę wierzytelność przyjmujemy. Są Państwo uprawnieni do dochodzenia ww. wierzytelności. W przypadku nieuregulowania przez Państwa należności, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. wierzytelności.

c) W przypadku połączenia lub pomieszania towaru, co do którego zastrzeżono naszą własność, nabywamy udział we współwłasności nowej rzeczy, którego wysokość obliczana jest jako stosunek ceny wskazanej na rachunku za towar, co do którego zastrzeżono naszą własność do wartości pozostałych rzeczy w chwili ich połączenia lub pomieszania.

d) Zobowiązujemy się, na Państwa żądanie, zwolnić towar z przysługujących nam zabezpieczeń, jeśli ich realna wartość przekracza 110% wartości zabezpieczonego roszczenia. Przysługuje nam prawo wyboru, które z zabezpieczeń zostaną zwolnione.

§ 5 Rękojmia

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument, będą Państwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełnią Państwo tych próśb, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z rękojmi.

(3) O ile cecha towaru odbiega od obiektywnych wymogów, odchylenie uważane jest za uzgodnione tylko wtedy, gdy Klient został przez nas o tym powiadomiony przed złożeniem oświadczenia o zawarciu umowy a odchylenie zostało wyraźnie i osobno uzgodnione między stronami umowy.

(4) Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, odmiennie od powyższych regulacji z zakresu rękojmi obowiązuje co następuje:

a) Za uzgodnioną właściwość towaru uważa się tylko nasze własne dane oraz opis produktu dokonany przez producenta, nie zaś inną reklamę, publiczne wychwalanie i wypowiedzi producenta.

b) W przypadku wad świadczymy wedle naszego wyboru rękojmię poprzez poprawkę albo dodatkową dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie uda się, Klient może wedle swojego wyboru zażądać zmniejszenia zapłaty albo odstąpić od umowy. Usunięcie wady uważane jest po drugiej nieskutecznej próbie za nieudane, jeżeli w szczególności z powodu rodzaju towaru albo wady albo innych okoliczności nie wynika co innego. W przypadku poprawki nie musimy ponosić zwiększonych kosztów, powstających z powodu transportu towaru w inne miejsce niż miejsce realizacji, jeżeli transport nie odpowiada użyciu towaru zgodnie z przeznaczeniem.

c) Okres rękojmi wynosi rok od dostawy towaru. Skrócenie okresu nie dotyczy:

- szkód wynikających z zagrożenia życia, uszkodzenia ciała albo uszczerbku na zdrowiu, które można uznać za spowodowane przez nas w sposób zawiniony, oraz w przypadku innych szkód spowodowanych rozmyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa;

- jeżeli złośliwie przemilczeliśmy wadę albo udzieliliśmy gwarancji na właściwość towaru;

- przedmiotów, które zgodnie ze zwykłym użytkowaniem zostały użyte do obiektu budowlanego i spowodowały jego wadliwość;

- ustawowych roszczeń regresowych, wysuwanych przez Klienta wobec nas w związku z prawami z zakresu wad.

§ 6 Wybór prawa, miejsce wykonania umowy, właściwość miejscowa sądu

(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w rodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

(2) W przypadku, jeżeli nie są Państwo konsumentem, lecz przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątekiem odrębnym, miejscem wykonania umowy jest nasz siedziba, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla naszej siedziby. Ta sama zasada znajduje także zastosowanie w przypadku, gdy właściwym dla Państwa sądem według przepisów o właściwości ogólnej nie będzie sąd w Niemczech ani w Unii Europejskiej lub, gdy miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu w chwili wnoszenia pozwu jest nieznane. Nie narusza to prawa do wyboru innego sądu, który byłby właściwy miejscowo na mocy przepisów prawa.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.

II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość Sprzedawcy

Interquell GmbH
Südliche Hauptstraße 38
86517 Wehringen
Niemcy
Telefon: 0823496220
E-Mail: service@happydog.de

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr. Nie jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Informacje odnośnie zawarcia umowy

Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korygowania błędów odbywają się na podstawie regulacji "zawarcie umowy" naszego regulaminu (część I.)

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język polski.

3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo wydrukować tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

3.3 W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka przesyłamy wszelkie dane umowne w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. drogą e-mailową. Dane te można wydrukować lub zabezpieczyć elektronicznie.

4. Kodeksy dobrych praktyk

4.1 Poddaliśmy się kryteriom jakości Trusted Shops GmbH, które można zobaczyć pod adresem: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. Główne cechy towarów lub usług

Istotne cechy towaru i/lub usługi podane są w danej ofercie.

6. Ceny i sposoby płatności

6.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesyłki stanowią ceny końcowe. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie należne podatki.

6.2 Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Można je wywołać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpłatną wysyłką.

6.3 Koszty przelewów pieniężnych ponoszą Państwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, lecz płatność została zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.

6.4 Dostępne rodzaje płatnościsą pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.5 Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu płatności, płatności związane z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1 Warunki, termin oraz istniejące w danym wypadku ograniczenia dostawy znajdują się pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2 W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania Państwu rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka była ubezpieczona, czy też nie. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie. W przypadku, gdy są Państwo Przedsiębiorcą, dostawa towaru odbywa się na Państwa ryzyko.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Kwestie odpowiedzialności cywilnej za wady regulują postanowienia dotyczące „Rękojmi” zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I).

ostatnia aktualizacja: 29.11.2022