Ogólne Warunki Sprzedaży i informacje dla klientów

OWS i informacje dla klientów do przeczytania lub pobrania w formacie PDF

I. Ogólne Warunki Sprzedaży

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów, które zawierają Państwo z nami jako oferentem (Interquell GmbH) za pośrednictwem strony internetowej https://happydog.de. O ile nie uzgodniono inaczej, sprzeciwiamy się dołączaniu do nich jakichkolwiek własnych warunków, które mogą być stosowane przez użytkownika.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach swojej samodzielnej działalności zawodowej lub gospodarczej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1)Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2)Poprzez umieszczenie danego produktu na naszej stronie internetowej składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez system koszyka internetowego na warunkach podanych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem systemu koszyka internetowego w następujący sposób: towary przeznaczone do zakupu umieszczane są w "koszyku". Poprzez odpowiedni przycisk na pasku nawigacyjnym można wywołać "koszyk zakupów" i w każdej chwili dokonać w nim zmian. Po wywołaniu strony "Kasa" i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki, dane zamówienia są ostatecznie wyświetlane jako przegląd zamówienia. W przypadku korzystania z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, przelew natychmiastowy) jako metody płatności, zostaną Państwo przekierowani na stronę przeglądu zamówień w naszym sklepie internetowym lub na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych. Jeśli zostaną Państwo przekierowani do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, proszę dokonać odpowiedniego wyboru lub wprowadzić tam swoje dane. Ostatecznie dane dotyczące zamówienia zostaną Państwu pokazane jako przegląd zamówienia na stronie internetowej operatora systemu płatności natychmiastowych lub po przekierowaniu z powrotem do naszego sklepu internetowego. Przed złożeniem zamówienia mają Państwo możliwość ponownego sprawdzenia danych w przeglądzie zamówień, ich zmiany (również za pomocą funkcji przeglądarki internetowej "wstecz") lub anulowania zamówienia. Wysyłając zamówienie poprzez odpowiedni przycisk ("zamówienie z zastrzeżeniem płatności" lub podobne oznaczenie), oświadczają Państwo o prawnie wiążącym przyjęciu oferty, przez co dochodzi do zawarcia umowy.

(4) Państwa wnioski o przygotowanie oferty nie są dla Państwa wiążące. Przedstawimy Państwu wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. e-mailem), którą mogą Państwo zaakceptować w ciągu 5 dni (chyba że w danej ofercie podano inny termin).

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pomocą poczty elektronicznej. Dlatego też muszą Państwo upewnić się, że pozostawiony u nas adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest zablokowany przez filtry SPAM.

§ 3 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko w zakresie, w jakim dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu.

(3) Jeżeli jesteście Państwo przedsiębiorcą, dodatkowo stosuje się następujące elementy:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należności wynikających z bieżących stosunków handlowych. Przed przeniesieniem własności towaru objętego zastrzeżeniem własności niedopuszczalne jest ustanowienie zastawu lub przeniesienie własności w drodze zabezpieczenia.

b) Mogą Państwo odsprzedać towary w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W tym przypadku już teraz cedujecie Państwo na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty rachunku, które przysługują Państwu z tytułu odsprzedaży, my przyjmujemy cesję. Dalej są Państwo upoważnieni do odbioru należności. Jednakże w przypadku, gdy nie wywiązują się Państwo należycie ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia należności.

c) W przypadku połączenia i wymieszania zastrzeżonych towarów, nabywamy współwłasność nowej pozycji w stosunku wartości fakturowej zastrzeżonych towarów do pozostałych przetworzonych pozycji w momencie przetworzenia. Zobowiązujemy się do zwolnienia na Państwa żądanie przysługujących nam zabezpieczeń w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczaną wierzytelność o więcej niż 10 %. Wybór wydania zabezpieczenia należy do nas.

§ 4 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe prawa odpowiedzialności za wady.

*(2)** Jako konsumenci są Państwo proszeni o sprawdzenie towaru natychmiast po dostarczeniu pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i przewoźnika o wszelkich reklamacjach. Jeśli Państwo tego nie zrobią, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(3) O ile cechy towaru odbiegają od obiektywnych wymagań, odchylenie to uznaje się za uzgodnione tylko wtedy, gdy zostali Państwo poinformowani o tym przez nas przed złożeniem deklaracji umownej, a odchylenie to zostało wyraźnie i odrębnie uzgodnione przez strony umowy.

(4) O ile są Państwo przedsiębiorcą, w odstępstwie od powyższych postanowień gwarancyjnych stosuje się następujące zasady:

a) Za uzgodnione jako jakość towaru uznaje się wyłącznie nasze własne specyfikacje i opis produktu producenta, a nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.

b) W przypadku wad, udzielimy gwarancji według naszego uznania, poprzez usunięcie wady lub kolejną dostawę. Jeżeli usunięcie wad nie powiedzie się, mogą Państwo, według własnego wyboru, żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Usunięcie wad uważa się za nieudane po drugiej nieudanej próbie, chyba że rodzaj towaru lub wady albo inne okoliczności wskazują inaczej. W przypadku usuwania wad nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z przeniesienia towaru do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia, o ile przeniesienie nie odpowiada przeznaczeniu towaru.

c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Skrócenie terminu nie dotyczy:

  • za zawinione przez nas szkody powstałe w wyniku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku innych szkód spowodowanych umyślnie lub przez rażące zaniedbanie;
  • o ile podstępnie ukryliśmy wadę lub przejęliśmy gwarancję jakości rzeczy;
  • w przypadku rzeczy, które zostały użyte do budowy zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość;
  • w przypadku ustawowych praw do regresu, które przysługują Państwu wobec nas w związku z prawami wynikającymi z wad.

§ 5 Wybór prawa, miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostaje przez to cofnięta (zasada przychylności).

(2)Miejscem wykonania wszystkich świadczeń wynikających ze stosunków handlowych z nami, jak również miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, o ile nie są Państwo konsumentami, lecz kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub specjalnymi funduszami prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie mają Państwo ogólnej siedziby w Niemczech lub UE lub gdy w momencie wniesienia pozwu nie jest znane Państwa miejsce zamieszkania lub pobytu. Nie narusza to prawa do wniesienia powództwa do sądu również w innym ustawowo określonym miejscu.

(3) Przepisy Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość sprzedawcy

Interquell GmbH Südliche

Hauptstraße 38

86517 Wehringen 

Niemcy

telefon: 0823496220

e-mail: service@happydog.de

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma OS), dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

Nie jesteśmy skłonni uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumenckimi komisjami arbitrażowymi.

2. Informacja o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty odbywają się zgodnie z przepisami "Zawarcie umowy" naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2. Kompletny tekst umowy nie będzie przez nas przechowywany. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka internetowego, dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu przez nas zamówienia dane dotyczące zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz Ogólne Warunki Sprzedaży zostaną Państwu ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

3.3. W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka online, otrzymają Państwo wszystkie dane umowne w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. pocztą elektroniczną, którą można wydrukować lub zapisać elektronicznie.

II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość sprzedawcy

Interquell GmbH Südliche

Hauptstraße 38

86517 Wehringen 

Niemcy

telefon: 0823496220

e-mail: service@happydog.de

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma OS), dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

Nie jesteśmy skłonni uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumenckimi komisjami arbitrażowymi.

2. Informacja o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty odbywają się zgodnie z przepisami "Zawarcie umowy" naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2. Kompletny tekst umowy nie będzie przez nas przechowywany. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka internetowego, dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu przez nas zamówienia dane dotyczące zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz Ogólne Warunki Sprzedaży zostaną Państwu ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

3.3. W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka online, otrzymają Państwo wszystkie dane umowne w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. pocztą elektroniczną, którą można wydrukować lub zapisać elektronicznie.

II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość sprzedawcy

Interquell GmbH Südliche

Hauptstraße 38

86517 Wehringen 

Niemcy

telefon: 0823496220

e-mail: service@happydog.de

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma OS), dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

Nie jesteśmy skłonni uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumenckimi komisjami arbitrażowymi.

2. Informacja o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty odbywają się zgodnie z przepisami "Zawarcie umowy" naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2. Kompletny tekst umowy nie będzie przez nas przechowywany. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka internetowego, dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu przez nas zamówienia dane dotyczące zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz Ogólne Warunki Sprzedaży zostaną Państwu ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

3.3. W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka online, otrzymają Państwo wszystkie dane umowne w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. pocztą elektroniczną, którą można wydrukować lub zapisać elektronicznie.

4. Kodeksy postępowania

4.1. Poddaliśmy się kryteriom jakości Trusted Shops GmbH, które można sprawdzić pod adresem: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. Zasadnicze cechy towarów lub usług

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6. Ceny i warunki płatności

6.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Zawierają one wszystkie składniki ceny wraz ze wszystkimi obowiązującymi podatkami.

6.2. Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać poprzez odpowiednio oznaczony przycisk na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są one pokazywane oddzielnie w trakcie procesu zamawiania i są dodatkowo ponoszone przez Państwa, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

6.3. Wszelkie koszty powstałe w związku z przekazaniem pieniędzy (opłaty za przelew lub opłaty za wymianę walut przez instytucje kredytowe) ponoszą Państwo w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do kraju członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

6.4. Dostępne dla Państwa sposoby płatności są przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.5. O ile poszczególne sposoby płatności nie stanowią inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy oraz ewentualne istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2. Jeśli są Państwo konsumentem, to zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Państwo dopiero z chwilą wydania Państwu towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zlecą Państwo przesyłkę firmie transportowej niewymienionej przez przedsiębiorcę lub osobie w inny sposób wskazanej.

Jeśli jesteście Państwo przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywa się na Państwa ryzyko.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady reguluje postanowienie "Gwarancja" w naszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (część I).

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i informacje dla klientów zostały przygotowane przez prawników „Juristen des Händlerbundes” specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.

ostatnia aktualizacja: 28.05.2022

4. Kodeksy postępowania

4.1. Poddaliśmy się kryteriom jakości Trusted Shops GmbH, które można sprawdzić pod adresem: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. Zasadnicze cechy towarów lub usług

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6. Ceny i warunki płatności

6.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Zawierają one wszystkie składniki ceny wraz ze wszystkimi obowiązującymi podatkami.

6.2. Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać poprzez odpowiednio oznaczony przycisk na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są one pokazywane oddzielnie w trakcie procesu zamawiania i są dodatkowo ponoszone przez Państwa, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

6.3. Wszelkie koszty powstałe w związku z przekazaniem pieniędzy (opłaty za przelew lub opłaty za wymianę walut przez instytucje kredytowe) ponoszą Państwo w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do kraju członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

6.4. Dostępne dla Państwa sposoby płatności są przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.5. O ile poszczególne sposoby płatności nie stanowią inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy oraz ewentualne istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2. Jeśli są Państwo konsumentem, to zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Państwo dopiero z chwilą wydania Państwu towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zlecą Państwo przesyłkę firmie transportowej niewymienionej przez przedsiębiorcę lub osobie w inny sposób wskazanej.

Jeśli jesteście Państwo przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywa się na Państwa ryzyko.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady reguluje postanowienie "Gwarancja" w naszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (część I).

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i informacje dla klientów zostały przygotowane przez prawników „Juristen des Händlerbundes” specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.

ostatnia aktualizacja: 28.05.2022

4. Kodeksy postępowania

4.1. Poddaliśmy się kryteriom jakości Trusted Shops GmbH, które można sprawdzić pod adresem: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. Zasadnicze cechy towarów lub usług

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6. Ceny i warunki płatności

6.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Zawierają one wszystkie składniki ceny wraz ze wszystkimi obowiązującymi podatkami.

6.2. Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać poprzez odpowiednio oznaczony przycisk na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są one pokazywane oddzielnie w trakcie procesu zamawiania i są dodatkowo ponoszone przez Państwa, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

6.3. Wszelkie koszty powstałe w związku z przekazaniem pieniędzy (opłaty za przelew lub opłaty za wymianę walut przez instytucje kredytowe) ponoszą Państwo w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do kraju członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

6.4. Dostępne dla Państwa sposoby płatności są przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.5. O ile poszczególne sposoby płatności nie stanowią inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy oraz ewentualne istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2. Jeśli są Państwo konsumentem, to zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Państwo dopiero z chwilą wydania Państwu towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zlecą Państwo przesyłkę firmie transportowej niewymienionej przez przedsiębiorcę lub osobie w inny sposób wskazanej.

Jeśli jesteście Państwo przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywa się na Państwa ryzyko.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady reguluje postanowienie "Gwarancja" w naszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (część I).

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i informacje dla klientów zostały przygotowane przez prawników „Juristen des Händlerbundes” specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.

ostatnia aktualizacja: 28.05.2022

4. Kodeksy postępowania

4.1. Poddaliśmy się kryteriom jakości Trusted Shops GmbH, które można sprawdzić pod adresem: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. Zasadnicze cechy towarów lub usług

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6. Ceny i warunki płatności

6.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Zawierają one wszystkie składniki ceny wraz ze wszystkimi obowiązującymi podatkami.

6.2. Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać poprzez odpowiednio oznaczony przycisk na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są one pokazywane oddzielnie w trakcie procesu zamawiania i są dodatkowo ponoszone przez Państwa, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

6.3. Wszelkie koszty powstałe w związku z przekazaniem pieniędzy (opłaty za przelew lub opłaty za wymianę walut przez instytucje kredytowe) ponoszą Państwo w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do kraju członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

6.4. Dostępne dla Państwa sposoby płatności są przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.5. O ile poszczególne sposoby płatności nie stanowią inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy oraz ewentualne istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2. Jeśli są Państwo konsumentem, to zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Państwo dopiero z chwilą wydania Państwu towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zlecą Państwo przesyłkę firmie transportowej niewymienionej przez przedsiębiorcę lub osobie w inny sposób wskazanej.

Jeśli jesteście Państwo przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywa się na Państwa ryzyko.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady reguluje postanowienie "Gwarancja" w naszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (część I).

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i informacje dla klientów zostały przygotowane przez prawników „Juristen des Händlerbundes” specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.

ostatnia aktualizacja: 28.05.2022

4. Kodeksy postępowania

4.1. Poddaliśmy się kryteriom jakości Trusted Shops GmbH, które można sprawdzić pod adresem: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. Zasadnicze cechy towarów lub usług

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6. Ceny i warunki płatności

6.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Zawierają one wszystkie składniki ceny wraz ze wszystkimi obowiązującymi podatkami.

6.2. Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać poprzez odpowiednio oznaczony przycisk na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są one pokazywane oddzielnie w trakcie procesu zamawiania i są dodatkowo ponoszone przez Państwa, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

6.3. Wszelkie koszty powstałe w związku z przekazaniem pieniędzy (opłaty za przelew lub opłaty za wymianę walut przez instytucje kredytowe) ponoszą Państwo w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do kraju członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

6.4. Dostępne dla Państwa sposoby płatności są przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.5. O ile poszczególne sposoby płatności nie stanowią inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy oraz ewentualne istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2. Jeśli są Państwo konsumentem, to zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Państwo dopiero z chwilą wydania Państwu towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zlecą Państwo przesyłkę firmie transportowej niewymienionej przez przedsiębiorcę lub osobie w inny sposób wskazanej.

Jeśli jesteście Państwo przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywa się na Państwa ryzyko.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady reguluje postanowienie "Gwarancja" w naszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (część I).

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i informacje dla klientów zostały przygotowane przez prawników „Juristen des Händlerbundes” specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.

ostatnia aktualizacja: 28.05.2022